Нормативні документи, що регламентують зміст загальної середньої освіти

 

Прийнято виділяти три основних рівня формування змісту освіти, що представляють собою певну ієрархію в його проектуванні: рівень загального теоретичного уявлення, рівень навчального предмета, рівень навчального матеріалу.

Навчальний план. На рівні загального теоретичного уявлення державний стандарт змісту загальної середньої освіти знаходить відображення в навчальному плані школи. У практиці загальної середньої освіти використовується декілька типів навчальних планів: базисний, типовий і навчальний план школи.

Базисний навчальний план загальноосвітньої школи - це основний державний нормативний документ, який є складовою частиною державного стандарту у цій галузі освіти. Він служить основою для розробки типових і робочих навчальних планів і вихідним документом для фінансування школи.

Базисний навчальний план як частина стандарту освіти для основної школи затверджується Державною думою, а для повної середньої школи - Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації.

Типові навчальні плани носять рекомендаційний характер. Вони розробляються на основі державного базисного навчального плану та затверджуються Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації.

Навчальний план загальноосвітньої середньої школи складається з дотриманням нормативів базисного навчального плану. Існують два типи навчальних планів школи:

власне навчальний план школи, розробляється на основі державного базисного навчального плану на тривалий період і відображає особливості конкретної школи (в якості навчального плану школи може бути прийнятий один з типових навчальних планів);

робочий навчальний план, що розробляється з урахуванням поточних умов і затверджується педагогічною радою школи щорічно.

Структура навчального плану середньої загальноосвітньої школи детермінується тими ж факторами, що і зміст загальної освіти в цілому. Насамперед у навчальних планах, як і у державному стандарті загальної середньої освіти, виділяються федеральний, національно-регіональний і шкільний компоненти.

Федеральний компонент забезпечує єдність шкільної освіти в країні і включає в себе повному обсязі такі освітні галузі, як "Математика" та "Інформатика", і частково такі області, як "Навколишній світ", "Мистецтво", в яких виділяються навчальні курси загальнокультурного та загальнонаціонального значення.

Національно-регіональний компонент забезпечує потреби та інтереси в галузі освіти народів нашої країни в особі суб'єктів Федерації і включає в себе в повному обсязі такі освітні галузі, як "Рідна мова і література", "Друга мова", і частково інші області, в більшості яких виділяються навчальні курси або розділи, що відображають національну своєрідність культури.

Інтереси конкретного освітнього установи з урахуванням федерального і національно-регіонального компонентів знаходять відображення у шкільному компоненті навчального плану.

Структура навчального плану школи значною мірою обумовлена необхідністю відображення в ньому інваріантної та варіативної частин. Інваріантна частина (ядро) навчального плану забезпечує долучення до загальнокультурними і національно значущим цінностям, формування з метою їх базової культури. Варіативна частина,враховує особистісні особливості, інтереси і схильності учнів, дозволяє індивідуалізувати процес навчання.

Ці взаємодоповнюючі і щодо автономні частини навчального плану не є повністю незалежними. В результаті їх перетину в навчальному плані будь-якого навчального закладу виділяються три основних види навчальних занять: обов'язкові заняття, складові базове ядро загальної середньої освіти; обов'язкові заняття за вибором учнів; факультативні заняття (необов'язкові заняття за вибором).

Базисний навчальний план середньої загальноосвітньої школи як частина державного стандарту охоплює наступний коло нормативів:

тривалість навчання (у навчальних роках) загальна і по кожній з його ступенів;

тижневе навчальне навантаження для базових навчальних курсів на кожній із ступенів загальної середньої освіти, обов'язкових занять за вибором учнів, факультативних занять;

максимальна тижнева обов'язкова навчальне навантаження для учнів, включаючи кількість навчальних годин, що відводяться на обов'язкові заняття за вибором;

сумарна оплачувана державою навантаження, що враховує максимальне навчальне навантаження, факультативні заняття, позакласну роботу, ділення (часткове) навчальних груп на підгрупи.

Традиційно середня загальноосвітня школа в нашій країні і в багатьох інших країнах будується на триступеневої основі: початкова, основна, повна.

Кожна із ступенів середньої загальноосвітньої школи, вирішуючи спільні завдання, має свої специфічні функції, пов'язані з віковими особливостями учнів. Вони знаходять відображення насамперед у наборі базових навчальних курсів і в співвідношенні базового ядра і занять за вибором учнів.

Основою базисного навчального плану середньої загальноосвітньої школи є здійснення принципу наступності між її ступенями, коли вивчаються навчальні курси отримують на наступних щаблях свій розвиток і збагачення.